साझेदार तथा सरोकारवाला

हाम्रा साझेदारहरू

Nepal Govt., Ministry of Women, Children and Social Welfare

Nepal Govt., Ministry of Women, Children and Social Welfare

Japan Council on Independent Living Japan (JIL)

Japan Council on Independent Living Japan (JIL)

Mainstream Association Japan

Mainstream Association Japan

Asia Pacific Network of Independent Living (APNIL)

Asia Pacific Network of Independent Living (APNIL)

Australian Aid

Australian Aid

Association of Aid and Relief Japan

Association of Aid and Relief, Japan

IRUKA NPO Independent Living Center Okinawa Japan

IRUKA NPO Independent Living Center Okinawa Japan

KIOS, The Finnish NGO Foundation for Human Rights

KIOS, The Finnish NGO Foundation for Human Rights

JICA Okinawa Japan

JICA Okinawa, Japan

यी बाहेक पनि हामीले बिभिन्न समयमा बिभिन्न परियोजनाहरू मार्फत पार्टनर एसोसिएसन् - जापान, मुत्स्यु ईन्डिपेन्डेन्ट लिभिङग सेन्टर - जापान तथा ब्लु ल अमेरीका जस्ता सँस्थाहरूसँग साझेदारी गरेका छौँ।

हाम्रा सरोकारवालाहरू

हामी हाम्रो कार्य-प्रभावलाई दिगो बनाउनका लागी धेरै सरोकारवालासँग नजिकबाट काम गर्छौँ। हाम्रा सरोकारवालाहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्:

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालय
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
स्थानीय विकास मन्त्रालय
यातायात मन्त्रालय
शहरी विकास मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
राष्ट्रिय योजना आयोग
समाज कल्याण परिषद्